Selefi Anlayış Kurtuluşun Yoludur

Müslim b. Abdurrahman el-Muhacir

Sevbân  hadisinde sabit olmuştur ki o şöyle demiştir: “Rasûlullâh  şöyle buyurdu: ( لا تزالُ طائفةٌ من أُمتي ظاَهِرِينَ على الحقِّ، لا يضرُّهم مَنْ خالفهم حتّى يأتيَ أمرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذاَلِكَ.) ‘Allah’ın emri (Kıyamet) gelinceye kadar, ümmetimden bir taife hak üzerinde bulunmaya devam edecek, muhalefet edenler onlara zarar veremeyecektir ve bu taife böyle kalacak-tır.’” Müslim (1920) ● Yezîd b. Hârûn ? ve Ahmed b. Hanbel ? şöyle demiş-lerdir: ( إنْ لم يقونوا أصحاب الحديثِ، فلا أدري من هم!) ‘Eğer bu hadiste kastedilenler Hadis Ashâbı değilse başka kimler olabilir bilmiyorum.’ Bkz. el-Âdâbu’ş-Şer‘iyye (1/137) ve Şerafu Ashâbi’l-Hadîs (sy. 36); Hâkim, ‘Ulûmu’l-Hadîs’te (benim el yazmama göre sy. 54) rivayet etmiştir. Bkz. el-Âdâbu’ş-Şer‘iyye (1/237) ve Şerafu Ashâbi’l-Hadîs (sy. 36). ● Yine İbnu’l-Medînî ? şöyle demiştir: ( هم أصحاب الحديثِ.) “Onlar: ‘Hadis Ashâbı’dır’ demiştir.” [Tirmizî (2229); Mişkât ( ); Miftâhu’l-Cenne (sy. 48) ve İbnu’l-Cevzî, Telbîsu İblîs (sy. 18).]