İtikatte Selef'in Menheci

Dr. Salih b. Sa'd es-Suheymi

Muhterem okuyucu! Elinizdeki bu risale Ümmeti Mu-hammed’in asrımızda muhtaç olduğu kadar hiçbir devirde ihtiyaç duymadığı ümmetin vahdetinin nasıl gerçekleştirilebileceğini işlemeğe ve hedefe ulaşmak için neler yapılması gerektiğini açık-lamaya çalışıyor. Bizde halkımızın anlayacağını zannettiğimiz bir üslupla dilimize aktarmağa çalıştık. Müellif kardeşimiz eserini iki ana esas üzerine bina et-mektedir. 1- Tevhid Akîdesi ve Selef’in bu aslı telakkideki menheci (üslubu). 2- Bu üslubun ümmetin vahdetindeki önemi.